मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

 
संपर्क

पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ श्री. कुरबान मुराद तडवी 0724-2454343 7249706966 pdatma.akola@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ श्री. अशोक सोपान बाणखेले 0724-2454343 9423245827 bankheleas@gmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक श्री. वरुण मधुकरराव दळवी 0724-2454343 9404269078 dalvi.varun@rediffmail.com
लेखा-नि-लिपिक सौ. नयना नंदकुमार गिरीधर 0724-2454343 9423469238 naynagiridhar123@gmail.com